Ln Oxford, Lincoln College, lat. 31

A semi-diplomatic transcription of the final scribal state

[Skip to Content]

Contents

General Navigation

This witness

Related Information

[Beginning of Content]

Poem

    Nu ƿe sculun herıan      heofonrıces ƿeard·

    metudes mıchte·      ond hıs modgeþanc·[1]

    ƿeorc| ƿuldorfæder·      sƿa he ƿundra gehƿylc·

    eche drıhten      ord astealde·

5     He ærust gescop|      ylda bearnum·

    heofon to hrofe·      halıg[2] scyppend·

    mıddangearde|      mankynnes ƿeard

    eche[3] drıhten      æfter tıda

    fırum on foldum|      frea ælmıhtıg·|


Notes

[1]modgeþanc·] <g> is ill-formed. Perhaps written over <t>.

[2]halıg] <g> ill-formed.

[3]ƿeard eche] Erasure between words. Possibly of an <e>.